Integriteitsbeleid Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland

Het integriteitsbeleid van Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland is erop gericht dat het gedrag van onze organisatie en haar medewerkers beantwoordt aan de maatschappelijk gangbare normen van zorgvuldigheid en betamelijkheid.

  1. Onze organisatie erkent transparantie als een borg voor integriteit, en verplicht zich om betrokkenen – bestuursleden, medewerkers, donateurs, dienstverleners – te allen tijde inzicht te verschaffen in en vragen te beantwoorden over datgene waarmee hun belang gemoeid is.
  2. Onze organisatie beheert en spendeert de haar toevertrouwde gelden met opperste zorgvuldigheid, en hanteert daarvoor de professioneel aanbevolen procedures zoals: scheiding van functies/bevoegdheden; dubbel toezicht; onafhankelijk toezicht door derden.
  3. Onze organisatie stelt zich in haar voorlichting en werving ten doel om een getrouw beeld van de werkelijkheid te geven.
  4. In onze organisatie is het gedrag van medewerkers onder elkaar alsook van medewerkers tegenover derden gebaseerd op respect voor de integriteit van de persoon.
    Hetzelfde geldt voor de verhoudingen binnen het bestuur, en tussen bestuur en staf.

Onze organisatie gaat geen relatie aan danwel verbreekt de relatie met personen en/of organisaties die bovenstaande uitgangspunten niet onderschrijven.

Verantwoordelijk voor het toezicht op bovenstaande regels is de directeur van de organisatie. Voor hoger beroep kan de voorzitter van het bestuur worden aangesproken.
Als vertrouwenspersoon kan een beroep worden gedaan op elk lid van het bestuur.

Klachten op het gebied van integriteit worden geregistreerd, besproken in bestuursvergadering en gemeld in het jaarverslag.

Wilt u een klacht indienen die betrekking heeft op de integriteit van Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland, bel of schijf ons (tel. 020-6709229). Uw klacht zal worden afgehandeld conform onze klachtenprocedure.