Verkorte versie beleidsplan Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland, 2022. 

1. Inleiding.

Paarden en ezels zijn de werkkrachten voor de allerarmsten in de derde wereld. De inzet van één werkpaard of -ezel verschaft het levensonderhoud voor gemiddeld zes personen. Deze dieren moeten werken onder de vreselijkste omstandigheden: ondraaglijke hitte, overbelasting, te weinig voer en water. Door onkunde en geldgebrek van de eigenaren worden de paarden en ezels vaak slecht behandeld. Brooke Hospital for Animals helpt deze dieren, door het geven van gratis diergeneeskundige hulp, medicijnen, en voorlichting aan de eigenaren. Hiermee worden niet alleen de dieren, maar ook hun straatarme eigenaren geholpen.

2. Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland.  

Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland is een zelfstandige organisatie binnen de internationale Brooke-organisatie, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Londen, Engeland. Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland is opgericht in 1994. De stichting heeft een onbezoldigd bestuur dat bestaat uit 5 leden, en een betaalde staf van twee personen.

De statutaire doelstelling van Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland is:
- het verwerven van zowel financiële middelen als middelen in natura die het mogelijk maken diergeneeskundige zorg aan te bieden aan last- en trekdieren (paarden, ezels en muildieren) in derde wereldlanden;
- het uitdragen van het gedachtengoed en de filosofie van de in negentienhonderd vijfenvijftig overleden Dorothy Brooke;
- het voeren van een op de doelstelling gericht educatiebeleid;
en voorts alles wat verband houdt met dit, of werkt in het belang van zoiets, hetzij direct hetzij indirect, in de meest ruime zin van het woord.

De Stichting tracht haar doel te bereiken door het ondersteunen van Brooke organisaties die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van programma's ter leniging van het leed en ter bevordering van het welzijn van last- en trekdieren (paarden, ezels en muildieren) in derde wereldlanden.

De door Brooke-Nederland geworven fondsen worden besteed in Egypte, Pakistan en India. In het verlengde van de grote betrokkenheid van Brooke-Nederland met het werk in Egypte heeft de internationale Brooke-organisatie in 2015 besloten om de toezichthoudende en ondersteunende taken ter zake van Brooke-Egypte over te dragen aan Brooke-Nederland.

Het fondsenwervingsbeleid van Brooke-Nederland is gebaseerd op heldere voorlichting over de doelstelling en de besteding van de donateurgelden. Het belangrijkste medium is de halfjaarlijkse nieuwsbrief, met veel persoonlijke verslagen van Brooke-medewerkers “in het veld”. Zonder hiervan een fundamenteel principe te maken heeft Brooke-Nederland er tot nu toe van afgezien zich te begeven op het pad van werving via “cold mailings” (post naar gekochte adressenbestanden), straatwerving, telefonische werving, huis-aan-huis collecte etc. Brooke-Nederland kiest ervoor om haar boodschap te verspreiden via media als televisie, internet en kranten. Een extra impuls wordt gegeven door de talloze Nederlanders die zich actief inzetten voor Brooke, door middel van inzamelingen, presentaties, manifestaties, zowel op individueel als op clubniveau. Jaarlijks bezoeken tientallen Nederlanders de kliniekcentra van Brooke in Egypte, Pakistan en India. De Brooke-medewerkers in die landen laten ons regelmatig weten dat ze verrast zijn hoe goed de Nederlandse bezoekers geïnformeerd zijn over het werk van Brooke.

Als fondsenwervende organisatie stelt Brooke-Nederland zich ten doel om een structurele partner te zijn voor de internationale Brooke-organisatie en als zodanig een continue geldstroom te genereren die substantieel bijdraagt aan een financiële basis voor het belangrijke werk van de hulpverleners en dierenartsen van de Brooke-organisatie. 

3. Targets. 

Brooke-Nederland is een fondsenwervende instelling. Daarom wordt de target van de organisatie geformuleerd als een te realiseren bedrag aan inkomsten en een daaraan gekoppeld aantal donateurs. De target wordt “realistisch-ambitieus” gesteld voor een periode van drie jaar, waarbij jaarlijks, zo nodig, een bijstelling plaatsvindt. Onder verantwoordelijkheid van de directeur wordt een target-voorstel gedaan, dat vervolgens door het bestuur wordt beoordeeld, waarna de target definitief wordt vastgesteld. Bij dit proces wordt uitgegaan van een omgevingsanalyse en een sterkte/zwakte-analyse, en uiteraard van de ambitie een optimaal resultaat te behalen. Daarnaast wordt, zowel bij het stellen van de targets als bij de evaluatie achteraf van de geleverde prestatie, gekeken naar een drietal referentiepunten:

-        Het resultaat behaald door een drietal vergelijkbare collega-organisaties in Nederland.
-        De resultaten gerealiseerd door Engelse, vergelijkbare organisaties, ervan uitgaande dat de Engelse markt vijf keer zo groot is als de Nederlandse.
-        De resultaten behaald in de categorie “kleine goede doelen”, zoals gerapporteerd door het Centraal Bureau Fondsenwerving, brancheorganisatie Goede Doelen Nederland en de sectoranalyse van het accountantskantoor PWC.

De inkomsten zijn opgebouwd uit donaties en nalatenschappen. Een moeilijkheid bij de vaststelling van de verwachte inkomsten is de onzekerheid ter zake van nalatenschappen. Daarom zijn de inkomsten uit donaties het vaste oriëntatiepunt.

Belangrijkste targets en resultaten boekjaar 2021/2022 (april 2021-april 2022)

Targets boekjaar 2021/2022
Inkomsten op donaties (excl. bijdrage Brooke-UK en nalatenschappen): 1.365.000 Euro
Aantal nieuwe donateurs: 800

Resultaten boekjaar 2021/2022
Inkomsten op donaties (excl. bijdrage Brooke-UK en nalatenschappen): 1.486.131 Euro
Aantal nieuwe donateurs: 705

Targets boekjaar 2022/2023
Inkomsten op donaties (excl. bijdrage Brooke-UK en nalatenschappen): 1.390.000 Euro
Aantal nieuwe donateurs: 800

Targets boekjaar 2023/2024
Inkomsten op donaties (excl. bijdrage Brooke-UK en nalatenschappen): 1.400.000 Euro
Aantal nieuwe donateurs: 800

Targets boekjaar 2024/2025
Inkomsten op donaties (excl. bijdrage Brooke-UK en nalatenschappen): 1.400.000 Euro
Aantal nieuwe donateurs: 800

De begroting wordt jaarlijks gepubliceerd in het jaarverslag. 

4. Financiële verantwoording en verslaglegging activiteiten. 

Brooke-Nederland publiceert binnen zes maanden na afloop van het boekjaar (april tot april) een jaarverslag, bestaande uit een bestuursverslag met verantwoordingsverklaring en de jaarrekening. Het jaarverslag geeft een samenvatting van de uitgeoefende activiteiten, de besteding van de Nederlandse fondsen en de financiële verantwoording. Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website van Brooke-Nederland. 

5. Toezicht.

Op verschillende niveaus wordt toezicht gehouden op de activiteiten van Brooke-Nederland.

    • Het bestuur vergadert zes keer per jaar op basis van een voortgangsrapportage.
    • De financiële administratie wordt verzorgd door een onafhankelijk extern bureau.
    • De boeken worden jaarlijks gecontroleerd door het accountantskantoor Dubois & Co. Registeraccountants.
    • Brooke-Nederland heeft het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving en is daarmee onderworpen aan de inspecties en controles van deze instelling. 
 

Naam, contactgegevens, RSIN, doel, missie en bestaansreden Brooke Hospital for Animals Nederland

Beloningsbeleid Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland

Bestuur en directie Brooke Hospital for Animals Nederland

Klachtenprocedure Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland


©Brooke Hospital for Animals Nederland. 
Deze tekst is gedeponeerd. Gebruik door derden niet toegestaan.